കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻറെ വമ്പൻ പദ്ധതി.15000 രൂപ വരെ ആനുകൂല്യം.

കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻറെ വമ്പൻ പദ്ധതി.15000 രൂപ വരെ ആനുകൂല്യം.

Leave A Reply

Your email address will not be published.