വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എല്ലാവരും കാണുക. മന്ത്രിയുടെ അറിയിപ്പ് എത്തി. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം.

വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എല്ലാവരും കാണുക. മന്ത്രിയുടെ അറിയിപ്പ് എത്തി. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം. മറ്റൊരു ഇൻഫർമേറ്ററി വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആളുകൾ എല്ലാവരും തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ ലൈക് ചെയ്യുക.

നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കോമഡി ഇടയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്കും അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഈ വീഡിയോ.

നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മന്ത്രി തന്നെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വോട്ട് ചെയ്യുവാനായി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ വോട്ട് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നത് വരെ നമ്മുടെ മാസ്ക് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.

Leave A Reply

Your email address will not be published.