ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഉണ്ടോ? കേന്ദ്രസർക്കാറിനെ 16000 രൂപ പി എം ഉജ്ജ്വൽ യോജന

മീഡിയ കമ്പനിയന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ യിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻറെ മറ്റൊരു സഹായം കൂടി നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഉജ്ജ്വൽ യോജന എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി. 2016 മെയ് മാസം ഒന്നാം തീയതി നിലവിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഇന്ന് രാജ്യവ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് 1600 രൂപയോളമാണ് സഹായമായി ലഭിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ഈ വർഷത്തെ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ മൂന്നുമാസത്തേക്ക് സൗജന്യമായി ഉള്ള ഇന്ധനം ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് ഈ പദ്ധതി വഴി നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. ഉജ്ജ്വല യോജന എന്ന് പറയുന്ന ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് 2021- 22 കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു കോടി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷകൾ ഇപ്പോൾ വിളിച്ചിരുന്നുകയാണ്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ് ഇതിൻറെ അംഗങ്ങൾ ആവുക?1600 രൂപയുടെ ആനുകൂല്യം എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാമെന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുകയാണ്.ഉജ്ജ്വൽ യോജന എന്ന പദ്ധതി പാചകവാതകം സ്വന്തമായി നിലവിലില്ലാത്ത ആളുകളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഒരു പദ്ധതി കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഭാഗംങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുന്ന അതായത് ബി പി ൽ, എ പി ൽ റേഷൻ കാർഡുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾക് വേണ്ടി നൽകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ആണ് ഉജ്വൽ യോജന കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Like your Page to get you news like this. Share this post so that others can see and get this information. Please enter your comments in the comment box below. Like news like News Health and Kai Page.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *