ഗർഭാശയം ഇറങ്ങി വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ

ഗർഭാശയം ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെ പറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണങ്ങളെപ്പറ്റി ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. യൂട്രസിന് അതിനു ശരിയായ സ്ഥാനത്ത് താങ്ങിനിർത്തുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. യൂട്രസിന് താങ്ങിനിർത്താൻ ആയി പെൽവിക് മസിലുകൾ ഉണ്ട്. പ്രയോഗിക്കും മൂലം അതുപോലെ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനം മൂലം ഒക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത്. ആ സമയത്താണ് യൂട്രസ് വൃജാനയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത്. ഇത് ഏത് പ്രായത്തിൽ പെട്ട സ്ത്രീകള്ക്കും വരാവുന്നതാണ്.

പക്ഷേ പ്രായമായവരിൽ ഇത് കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വസ്തുതയാണ്. ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഡെലിവറി അതുപോലെ വലിയ കുട്ടികളുടെ ജനനം ഇതൊക്കെ ഗർഭാശയത്തെ താങ്ങിനിർത്തുന്ന മസിലുകളുടെ ശക്തി കുറയ്ക്കാനും അതുവഴി ഭാവിയിൽ ഗർഭാശയം ഇറങ്ങി വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഇന്ന് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

Like your Page to get you news like this. Share this post so that others can see and get this information. Please enter your comments in the comment box below. Like news like News Health and Kai Page.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *