ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വളർച്ചയും ദോഷവശങ്ങളും

40 വയസ്സിനു മുകളിൽ ഉള്ള മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രന്ഥി വലുതായി ഉള്ള മൂത്രതടസം എന്നു പറയുന്നത്. ഇതിനെപ്പറ്റി ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മൂത്രമൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂത്രം പൂർണമായും പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ വരുക, അതുപോലെതന്നെ മൂത്രം മരം ഒഴികെ ഞാൻ തോന്നിയാൽ പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക, മൂത്രമൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെനിന്ന് എണീറ്റ് പോകാൻ സാധിക്കാതെ തുള്ളിതുള്ളിയായി മൂത്രം വരുന്ന അവസ്ഥ, അതുപോലെതന്നെ മൂത്രം ഒരു തവണ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒന്ന് രണ്ടു മണിക്കൂറിനു ശേഷം വീണ്ടും ഒഴിയേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ,

അതേപോലെ രാത്രി ഒരുപാട് തവണ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്ന അവസ്ഥ വരുക ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ 40 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള ആണുങ്ങളിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രന്ഥി വലുതാകുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റൽ ഗ്രന്ഥി വലുതായാൽ അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചത്. ഫോസ്ഫേറ്റ് ബന്ധി വലുതാകുന്ന അവസ്ഥ ആണുങ്ങളിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇത് കാൻ ചെയ്തു ഹോസ്പിറ്റലിൽ മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ മെഡിസിൻ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കും. ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി കൂടുതലായി അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

Like your Page to get you news like this. Share this post so that others can see and get this information. Please enter your comments in the comment box below. Like news like News Health and Kai Page.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *