ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ

ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ നെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇന്ന് ലോകത്ത് വളരെയധികം കൂടി വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ. ശരാശരി നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ 5 മുതൽ 10 ആളുകൾക്ക് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ കാണപ്പെടുന്നു. ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും തന്നെ 10.8 ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ പ്രത്യേകിച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പലതരത്തിലുള്ള റേഡിയേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി വരുന്ന റേഡിയേഷൻ ഇതൊക്കെ ട്യൂമർ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ്.

ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ പലതരത്തിലുണ്ട്. പ്രൈമറി ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ സെക്കൻഡറി ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ എന്നിങ്ങനെ. പ്രൈമറി ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി വരുന്നതാണ്. സെക്കൻഡറി ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ എന്നുപറയുന്നത് ശരീരത്തിലെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിൽ കാൻസർ ഉണ്ടായി അത് ബ്രെയിൻ യിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് സെക്കൻഡറി ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഇനി കൂടുതലായി അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

Like your Page to get you news like this. Share this post so that others can see and get this information. Please enter your comments in the comment box below. Like news like News Health and Kai Page.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *