ജ്യൂസ് രാത്രിയിൽ.. ആണിന് കരുത്തു നൽകും ലൈം.ഗി.ക ശക്തി വർധിപ്പിക്കാൻ

ലിംഗത്തിന്റെ വലുപ്പം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് പ്രായമാകുമ്പോൾ ലിംഗം ചുരുങ്ങി പോകാറുണ്ടോ ഒരാൾക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലൈംഗികബന്ധം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ഇതിന് എത്ര ലിംഗത്തിന് വലിപ്പം വേണം അതിന്റെ വണ്ണം കുറഞ്ഞു പോകുമോ അതുപോലെതന്നെ സ്ഖലനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ശുക്ലത്തിന്റെ അളവ് കുറവാണ് അതുപോലെതന്നെ വൈഫിനെ ഗർഭിണിയാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളില്ലാത്ത.

   

എങ്കിലും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു പേടിയും പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പലപ്പോഴും ഉദ്ധാരണധാരണ കുറവ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം അത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് പോലും ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഉദ്ധാരണ കുറവ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് 24 മണിക്കൂറിൽ ഉള്ളിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും മടിയുമായി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു sexual റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് പറ്റാതെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.

അപ്പോൾ പലപ്പോഴും കൂട്ടുകാരെ പല ആളുകളോടും വീമ്പ് പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് നാലു മഞ്ചും തവണയും എല്ലാം ബന്ധപ്പെടാനായി കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന് ഏറ്റവും ഒമ്പതും തവണ എല്ലാം ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് പല ആളുകളും പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് വളരെ സംശയമാണ് അവർക്ക് ഉദരണ കുറവുണ്ടോ എന്നുള്ളത്.

അതുപോലെതന്നെ സീക്രസ്കലനം അതും എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും അറിയില്ല ഒരാള് സെക്ഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർ കോഴ്സ് ചെയ്യുബോൾ സ്ത്രിയുടെ യോനിക്ക് ഉള്ളിൽ വജനയുടെ ഉള്ളിൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീജം നിക്ഷേപിക്കാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അതിനുമുമ്പ് എന്നെ സ്ഖലനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് 21 മണിക്കൂറിലൊരു തവണ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/LhZkYw_-LAs