പല്ലിയെ സന്ധ്യക്ക് വിളക്ക് വെക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടാൽ, ഇതാണ്‌ ഫലം, കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കല്ലേ

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാനായി പോകുന്ന പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാനായി സാധിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് പല്ലികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഗൗളിശാസ്ത്രം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗാർഗൺ വരാഹൻ നാരദൻ ഈ ദേവന്മാർ ചേർന്നിട്ടാണ് ഗൗളിശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സത്യമുള്ള ആ ഒരു ശാസ്ത്രം രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ.

   

വരുന്ന വലിയ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാനായി പാടില്ല പല്ലിയെ നമ്മൾ കൊല്ലാനായി പല്ലിയെ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലതും ദോഷവും ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ മുൻകൂട്ടി തന്നെ ലക്ഷണമായിട്ട് നൽകി നമ്മളെ വളരെ അധികം അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെയധികം സൗഭാഗ്യങ്ങൾ എല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് പല്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീട്ടിൽ പല്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ.

നല്ലതാണ് പല്ലില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന വീട് സൂക്ഷിക്കണം ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ദുഷ്ട ശക്തികളുടെ കേന്ദ്രമായിരിക്കും അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പല്ലി ഉള്ളത് നല്ലതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പല്ലി വളരെ കൃത്യമായിട്ടും വരുന്നതിനു മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലതും ദോഷവും എല്ലാം തന്നെ കാണിച്ചു തരും.

എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് വീടുകളിൽ പല്ലിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദോഷമാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത് ദോഷമല്ല എന്നാൽ ആ കാണുന്ന സാഹചര്യം ഏത് അവസ്ഥ എല്ലാം അതിൽ ബാധകമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പലർക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ് സന്ധ്യയ്ക്ക് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന സമയത്ത് വീടുകളിൽ നിലവിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് പല്ലി ചിലച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പല്ല് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.