ഈ ജ്യൂസ് കുടിച്ചാൽ ഷുഗർ 300 ൽ നിന്ന് 90 ആവും

എന്റെ ഓ പിയിൽ വരുന്ന എല്ലാം രോഗികളോടും ഞാൻ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള പ്രമേഹ രോഗികളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് അവരുടെ എച്ച് പി എ വൺ സി ടെസ്റ്റ് മൂന്നുമാസത്തെ ഷുഗറിന്റെ ഏവരേജ് ടെസ്റ്റ് എന്നാ മൂന്നുമാസവും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മൾ 7 ശതമാനത്തിൽ താഴെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം പലപ്പോഴും.

   

നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓ പി പേഷ്യൻസ് വെറും വയറ്റിൽ ഉള്ള ഷുഗറും ഭക്ഷണത്തിനു ശേഷമുള്ള ഷുഗർ ഇത് മാത്രമേ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ ഈ മൂന്നു മാസത്തെ ആവറേജ് പകുതി ആളുകളും പേഷ്യൻസും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ശരിക്കുമുള്ള ഷുഗറിന്റെ അവസ്ഥ നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്മുടെ മൂന്നുമാസത്തെ.

ആവറേജ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി അതിനെ ഏഴു ശതമാനത്തിൽ താഴെ ആക്കുക രണ്ടാമതായി ഏഴു ശതമാ കൊണ്ടുവന്നതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഷുഗർ ബാധിക്കുന്ന ചില അവയവങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണമായി കണ്ണ് കിഡ്നി ഞരമ്പ് എല്ലാ വർഷവും നമ്മുടെ റൂട്ടീൻ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ കൃത്യമായ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊള്ളും നമ്മൾ ഫോളോ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഏഴ് ശതമാനത്തിൽ താഴെ വന്നതിനുശേഷം.

നമ്മൾ ഇത് ഫോളോ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓർഗൻസ് ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനായി കഴിയില്ല രണ്ടാമതായി ഷുഗർ ബാധിക്കുന്ന അവയവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ റൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം ഇതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നതിനുശേഷം നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് വളരെ കുറവാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായി കഴിയും ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് മൂന്നാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എച്ച്പി എ one സി 7%താഴെ കൊണ്ടുവന്നു.

ബാധിക്കുന്ന അവയവങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം എല്ലാം മൂന്നുമാസവും ഈ മൂന്നു മാസത്തെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതാണ് കാരണം ആരുടെയും ഷുഗർ ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും നിൽക്കില്ല ഇന്ന് എന്റെ ഷുഗർ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആറുമാസത്തിനുശേഷം അതേപോലെതന്നെ നിൽക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് പേഷ്യൻസ് എല്ലാം ഒപ്പിയിൽ വരും അവരുടെ ഷുഗർ പത്ത് ആയിരിക്കും മൂന്നുമാസത്തെ ആവറേജ് ഏഴു ശതമാനത്തിൽ താഴെയാകും ഒരു ആറുമാസത്തിലെ ശേഷം അവർ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യില്ല പിന്നെയും ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിനുശേഷം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/1wqPAxmSTgU