വീട്ടിൽ വലിയ ദുരിതം നടക്കുന്നതിനു മുമ്പായി പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന 3 ലക്ഷണങ്ങൾ, പരിഹാരം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ, പരിഹാരം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലതും ചീത്തയും എല്ലാം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നമ്മുടെ പ്രകൃതി ചില തരത്തിലുള്ള സൂചനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് നല്ലത് നടന്നാലും പ്രകൃതിയും വളരെ മുൻകൂട്ടി തന്നെ നമുക്കത് കാണാനായി സാധിക്കും അതുപോലെതന്നെ ചീത്ത അല്ലെങ്കിൽ മോശകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പ്രകൃതി നമുക്ക് സൂചനകളെല്ലാം നൽകുന്നതാണ് ഈ സൂചനകളെക്കുറിച്ച് ഈ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗരുഡപുരാണത്തിലും.

   

ശിവപുരാണത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ നിമിത്തശാസ്ത്രങ്ങളിലും വളരെ കീറുകൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ചീത്ത മായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മരണം മരണതുല്യമായ ഫലങ്ങൾ ഇതു വരുന്നതിനുമുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റിലും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ആയി സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രകൃതി നൽകുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള സൂചനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നൽകുന്നത്.

സൂചനകൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മരണം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിനു മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ മരണതുല്യമായ ഫലങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് മരിച്ചതിന് തുല്യമായി പോയി ഈ ഫലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും ഭേദം മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഇതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫലങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ വരുന്നതിനു മുന്നോടിയായി തന്നെ പ്രകൃതി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കാണിച്ചു തരുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളുടെ ഈ ലക്ഷണങ്ങളിൽ.

ആണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയാനായി പോകുന്നത് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം അതിനുള്ള പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളും ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.