വെറും 10മിനുട്ടിൽ ശീ.ഘ്രസ്‌.ഖല.നം ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് വരാത്ത രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതൊരല്പം പുരട്ടു..

പുരുഷമാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് എണ്ണം ആണ് ഒന്നാമതായി ഉദ്ധാരണക്കുറവ് രണ്ടാമതായി സീക്രസ്കലനം ഉദ്ധാരണക്കുറവിനെ കുറിച്ച് എന്റെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഈ ചാനലിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം ആളുകൾ അത് കാണുകയും അത് കമന്റ് ചെയ്യുകയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സീക്രസ്കലനം അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ്.

   

ഈ സീക്രസ്കലനം ഏതാണ് 30 മുതൽ 40 ശതമാനം പുരുഷന്മാരെയും ഇത് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കണക്കു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മാനസികമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും എല്ലാം കാരണമാകുന്നത് ഇത് പല ആളുകളുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പല ആളുകൾക്കും നിരാശ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റേഷൻ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ വിള്ളൽ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും.

ചർച്ച ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് ശീക്രസ്കലനം എന്നാൽ എന്താണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിനുള്ള പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ശ്രീക്കഖലനം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ നോക്കാം ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ ശീക്രസ്കലനം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് സീക്രസ്കലനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ നിർവചനം പലരും പല രീതിയിലാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

ആദ്യത്തെ നിർവചനം അനുസരിച്ച് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള സുഖം ലഭിക്കാതെ വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സീക്രസ്കലനം എന്ന് പറയാം രണ്ടാമതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയാൽ ഉടനെയും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പും സ്കലനം സംഭവിക്കുന്നതും സ്കീ സ്കലനം ആയിട്ടാണ് ചില ആളുകൾ അതിനെ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമതായിട്ട് മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൂടിയുണ്ട് അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിനകം തന്നെ സ്കലനം സംഭവിക്കുന്നതിനെ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ശ്രീ സ്ഖലമുണ്ടാകാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/YS96iNRSVK0