ഷുഗർ പമ്പകടക്കും ഈ അത്ഭുത മരുന്ന് കൊണ്ട് ഷുഗർ പെട്ടന്ന് കുറക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

എന്റെ ഒ പിയിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസിനോട് ഞാൻ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ അല്ല പ്രമേഹ രോഗികളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് അവരുടെ എച്ച് പി എ വൺ സി ടെസ്റ്റ്എല്ലാം മാസവും ചെയ്തു നോക്കേണ്ടതാണ് അത് ചെയ്തു നമ്മൾ അതിനെ ഏഴ് ശതമാനത്തിൽ താഴെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിനെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓ പി പേഷ്യൻസ്.

   

വെറും വയറ്റിൽ ഷുഗറും ഭക്ഷണത്തിനു ശേഷമുള്ള ഷുഗറും ഇതു മാത്രമാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നുള്ളൂ ഈ മൂന്നു മാസത്തെ ഏവരെയും പകുതി ആളുകളും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലായെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശരിക്കുള്ള ഷുഗറിന്റെ അവസ്ഥ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്മുടെ മൂന്നുമാസം ഷുഗർ എന്നുള്ളത് നോക്കി അതിനെ 7% താഴെ കൊണ്ടാക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് ഏഴ് ശതമാനത്തിൽ താഴെ.

കൊണ്ടുവന്നതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഷുഗർ ബാധിക്കുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള അവയവങ്ങളുടെ ഉദാഹരണമായി കണ്ണ് കിഡ്നി ഞരമ്പ് ഇതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാവർഷവും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊള്ളും നിങ്ങൾ ഫോളോ അപ്പ് മാത്രം ചെന്നാൽ മതി കാരണം 7% ത്തിൽ താഴെ കൊണ്ടുവന്നതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഫോള്ളോ ആപ്പ് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാനായി കഴിയില്ല.

രണ്ടാമതായി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷുഗർ ബാധിക്കുന്ന അവയവങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം ഇതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നതിനുശേഷം നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് വളരെ കുറവാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നതിനു മുമ്പേതന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിനുശേഷം മൂന്നാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എച്ച് എ one സി മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ താഴെ കൊണ്ടുവന്നു അവയവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ.

ചെക്ക് ചെയ്തു അതിനു ശേഷം അല്ല മൂന്നുമാസവും ഇതേ മൂന്ന് മാസത്തെ എവിടേക്ക് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറിനെ കാണേണ്ടതാണ് കാരണം ആരുടെയും ഷുഗർ എപ്പോഴും ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെ നിൽക്കണമെന്നില്ല ഇന്ന് എന്റെ ഷുഗർ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആറുമാസം അതേപോലെതന്നെ നിൽക്കണമെന്നില്ലഅപ്പോൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് പേഷ്യൻസ് ഒപ്പിയിൽ വരും അവരുടെ ഷുഗർ 10 ആയിരിക്കും മൂന്നുമാസത്തെ എവറേജ് ഷുഗർഏഴിൽ താഴെയാകും ഒരു മൂന്നു മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നീട് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/H5XK32WdWDU