ഇന്ന് മുതൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങികോളൂ. വീട്ടിൽ ധനം വരും കുളി കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ

ശരീരത്തിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഊർജ്ജവും അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജവും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം അധികമായിട്ടും പോസറ്റീവ് ഊർജ്ജം വളരെ കുറവായിട്ടും നിൽക്കുന്നത് ആണ് ഉത്തമം എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ഇതേ പോലെ തന്നെ ആകണമെന്നില്ല നമ്മളിലെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളും ഈ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം വർദ്ധിക്കുവാൻ കാരണമാകുന്നതാണ് അതേപോലെതന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റിലും ഉള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഒരു പരിധിവരെ നമ്മെ സ്വാധീനിക്കുന്നതും ആണ് വാടുകളിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം.

   

കുറയ്ക്കുവാനായി നമ്മൾ ഏവർക്കും അതിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിത്യവും കുളിക്കുക എന്നുള്ളത് നിത്യവും കഴിയുന്നതും വിളിക്കുന്നതിലൂടെ ശരീരത്തിൽ സൗഖ്യവും മനസ്സിൽ സൗഖ്യവും ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്നതാണ് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും വന്നുചേരുവാൻ അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിത്യവും കുളിക്കുന്നത് അനിവാര്യം തന്നെയാകുന്നു മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം അണിഞ്ഞു കൊണ്ട് അവർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള.

ഊർജ്ജം വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും പരമായിട്ടും ശാരീരികപരമായിട്ടും അനേകം തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇവർ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരുന്നതാണ് കുളി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഉണർവ് സ്വയം അനുഭവിക്കാനായി നമുക്ക് കഴിയുന്നതാണ് എന്നാൽ കുളി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ ഏവരും ഈയൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആകുന്നു കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വിശ്വസത്തോടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ശാസ്ത്രീയമായ.

വശവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ ശാസ്ത്രീയമായ വശത്തെക്കുറിച്ച് വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും ഇനി മനസ്സിലാക്കാം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ശരീരം തുടയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വീട്ടിൽ നിന്നും ജലാംശം നമ്മൾ ഒപ്പിയെടുക്കുന്നതും ആണ് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതുമാണ് എന്നാൽ ആദ്യം നാൾ കോപ്പിയെടുക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകമായി തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം പഴമക്കാർ പറയുന്നത് പുറം തുടയ്ക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പുറം തുടച്ചാൽ പണം വരും എന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ട് വലിയൊരു കാര്യം കൂടുതലായിട്ട് ജലാശയത്തിൽ അഥവാ കുളത്തിൽ എല്ലാം കുളിക്കുന്നവർക്കാണ് കൂടുതലായിട്ടും ബാധകമാകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.