ചുവന്നുള്ളി പ്രയോഗം വൃദ്ധനും ശേ.ഷി നൽകും.. കുതി.രശ.ക്തി ലഭിക്കും ഇത് കഴിച്ചാൽ

സംതൃപ്തമായ ആയിട്ടുള്ള വിവാഹജീവിതം നമ്മളിൽ പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് പലരും ആല്ലാം നമ്മളിൽ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് സംതൃപ്തമായ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബ ജീവിതം തന്നെയാണ് സംതൃപ്തമായിട്ടുള്ള ലൈംഗികത അത്യാവശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്ന് വിവാഹം മോചനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെയധികം കൂടി വരികയാണ് പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിട്ട് കാണുന്നത്.

   

ലൈംഗിക ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാണ് പുറത്തു പറയുന്നില്ല എങ്കിലും പലപ്പോഴും അതിന്റെ കാരണങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതുതന്നെയാണ് ആയിട്ടുള്ള ലൈംഗികതക്ക് എന്തല്ലാം വേണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ലൈംഗിക ജീവിതരീതിയിൽ ജോലി സംസ്കാരവും എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ഇന്ന് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പലർക്കും ഡയബറ്റിസ് വർദ്ധിക്കുന്നു കോളട്രോൾ വർദ്ധിക്കുന്നു fatty ലിവർ വർദ്ധിക്കുന്നു പലതരത്തിലുള്ള ജീവിതശൈലി.

രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ന് അവശത അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ ചില ആളുകളും ഈ ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങൾ പൊതുവായ ആരോഗ്യത്തെ മാത്രമല്ല അത് ബാധിക്കുന്നത് ലൈംഗിക ജീവിതത്തെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പല ആളുകളുടെയും ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന.

ഇത് നമ്മുടെ സംതൃപ്തമായിട്ടുള്ള ലൈംഗികതയ്ക്കും അതുപോലെതന്നെ സംതൃപ്തമായിട്ടുള്ള കുടുംബ ജീവിതത്തിനും ഇത് വിവാഹ ജീവിതത്തിനും വളരെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രഹരം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സംതൃപ്തമായിട്ടുള്ള ലൈംഗികതയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ടു മൂന്നു കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/an52raPmFeU