ചെമ്പരത്തി വളർന്ന് പൂക്കും പോലെ സമ്പത്തും പണവുംനിറയും, വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ചെമ്പരത്തി ചെടി വളർത്തിയാൽ

വാസ്തുപരമായി തനിക്ക് എട്ടു ദിക്കുകളാണ് ഉള്ളത് എട്ട് ദിക്കുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്കു ആയിട്ടുള്ള വടക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് കൂടാതെ നാലു മൂലകളിൽ നാലു മൂലകളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈശാന എന്നറിയപ്പെടുന്ന വടക്ക് കിഴക്ക് മൂല അതുപോലെതന്നെ വായു കോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വടക്ക് പടിഞ്ഞാറുമൂലം അതുപോലെതന്നെ കന്നിമൂല എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന തെക്ക് പടിഞ്ഞാറുമൂലം അതുപോലെതന്നെ അഗ്നികോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തെക്ക് കിഴക്ക് മൂല ഇത്തരത്തിൽ നാല് മൂലകളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്കുകളും ചേർന്ന് എട്ടു വാസ്തു ഭിക്ക് ആണ് നമുക്കുള്ളത്.

   

ഈ എട്ടു വാസ്തുവിൽ എന്തെല്ലാം വരാൻ എന്തെല്ലാം വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് വാസ്തു ശാസ്ത്രത്തിലും നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലും എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ വളർത്താനായി കഴിയുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള ചെടികളെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം ചെടികളാണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഈ പറയുന്ന ദിക്കുകളിലും വളർത്താൻ ഏറ്റവും.

അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ചെടികളിൽ നിന്നാലാണ് നമുക്ക് സർവ്വ തരത്തിലുള്ള ധനം ഐശ്വര്യം എന്നിവയെല്ലാം വന്ന് നിറയുന്നത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇതിൽ ആദ്യമേ തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാം ആളുകളുടെയും വീട്ടിലുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് ചെമ്പരത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ചെമ്പരത്തിപ്പല നിറങ്ങളിലും വർണ്ണങ്ങളിലും പല ഡിസൈനുകളും എല്ലാം തന്നെ.

നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ചെമ്പരത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനും ഭഗവതിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മ മഹാമായ കളി ദേവിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ചെമ്പരത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ചുവന്ന തരത്തിലുള്ള ചെമ്പരത്തിയാണ് നമ്മുടെ തനി നാടൻ ചുവന്ന ചെമ്പരത്തിയാണ്.

ചുവന്ന ചെമ്പരത്തി കാളി പ്രീതിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കാളി ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ഭദ്രകാളി ദേവിയെ അനുഗ്രഹത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ അർച്ചന ചെയ്യുന്നവർ ഭദ്രകാളി ദേവിക്ക് പുഷ്പം അർപ്പിക്കുന്നവർ ഇവർക്ക് എല്ലാം തന്നെ ചെമ്പരത്തി പൂവ് ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ് സമർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.