നാളെ കുബേര പ്രദോഷം : ഈ 2 വാക്ക്‌ ചൊല്ലിയാൽ.. നിങ്ങൾ ആശിച്ചത് എന്താണെങ്കിലും മിന്നൽ വേഗത്തിൽ നടക്കും!

അതിശക്തി ആയിട്ടുളള്ള കുബേര പൃഥിദോഷം ആണ് ആശിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഏറ്റെടുത്തോളം വലുതാണ് എങ്കിലും ശരി അത് ഉടനെ തന്നെ നിറവേറുവാൻ ആയി നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശക്തിയായിട്ടുള്ള രണ്ട് വാക്ക് ചൊല്ലിയാൽ മാത്രം മതി ശിവ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിധങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടയെങ്കിലും അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പ്രദോഷം വൃതം എന്താണ് സൗഭാഗ്യം ദുഃഖ ശമനം ദാരിദ്ര്യ ശമനം ആരോഗ്യം ഉള്ളമുണ്ടാകുവാനായി ഐശ്വര്യം വേണ്ടിയിട്ടാണ്.

   

കൂടുതലായിട്ടും എല്ലാവരും പ്രദോഷ വ്രതം ഏറ്റവും വളരെയധികം ഇതുമായി തന്നെ നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വൃതം എന്ന പ്രത്യേകതയും കൂടെ പ്രദോഷ വൃദ്ധത്തിന് ഉണ്ട് പ്രദോഷ വ്രതം കൊണ്ട് ദോഷങ്ങൾ എല്ലാം ഇല്ലാതെ ആവുക അതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മാസത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് പ്രദോഷം വ്രതമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കറുത്തപക്ഷപ്രദോഷം എന്നും വെളുത്ത പക്ഷപ്രദോഷം എന്ന പേരിലുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രന്തോഷവൃതം അതിലൂടെ.

ജാതക ദോഷം എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന കാഠിന്യം എല്ലാം കുറയുന്നതാണ് പ്രദോഷ സന്ധ്യയിൽ പരമശിവൻ പാർവതി ദേവിയുടെ സാമീപ്യത്തിൽ നടരാജനായി ചെയ്യുകയും സകല ദൈവമാരും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് ഈയൊരു വൃതം കൊണ്ട് ശിവ പാർവതി മാരുടെ മാത്രമല്ല സകല ദേവി ദേവന്മാരുടെയും അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നതുമാണ്.

ഉമാ മഹേശ്വരന്മാർ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായി ഇരിക്കുന്ന പ്രദോഷ സന്ധ്യയിൽ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുന്നതും ശിവപുരാണവും ശിവഭജനവും എല്ലാം പാരായണം ചെയ്യുന്നതും വളരെയധികം ഉത്തമമാണ് പ്രദോഷദിവസം പഞ്ചാക്ഷരി മന്ത്രവും ശിവ അഷ്ടക്കം എല്ലാം തന്നെ ജപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രദോഷ ദിവസം ഇതിനെ കുറച്ചു കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.