വീടുകളിൽ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചിത്രങ്ങൾ വീടുകളിൽ ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ട് വരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ.

ഹിന്ദു വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ തുളസി തറയും പൂജാമുറിയും എല്ലാം വേണ്ടതാണ് ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഗ്രഹത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ച് മുമ്പ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയുടെ ഞാനിവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പൂജാമുറികളിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടദേവതകളുടെ ചിത്രങ്ങളും വിഗ്രഹങ്ങളും നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നു കൂടാതെ രാമായണം ഭഗവത്ഗീത ദേവി മഹാത്മ്യം പോലെയുള്ള.

   

അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും ലളിതാസഹസ്രനാമവും നാരയണ്ണിയവും എല്ലാം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു പൂജാമുറികളിൽ നമ്മൾ വിഗ്രഹങ്ങൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം തന്നെ വയ്ക്കണം എന്നും ഏത് ഫലപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ നമ്മളെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ചിത്രങ്ങൾ വെക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പൂജ മുറികളിൽ വയ്ക്കുവാനായി.

പാടില്ലാത്ത ചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം രാജ വിഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ താണ്ഡവ രൂപത്തിലുള്ള വിഗ്രഹം ചിത്രങ്ങളോ വീടുകളിൽ വയ്ക്കുന്നത് പകരമാണ് ഭഗവാൻ താണ്ഡവ രൂപത്തിൽ എല്ലാ നശിപ്പിക്കുന്ന ഭാവത്തിൽ ആകുന്ന നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ വസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ വളരെയധികം ഉപകരമാണ് വിഗ്രഹം അഥവാ വീടുകളിൽ വയ്ക്കുകയാണ്.

എങ്കിൽ ഈശാന മൂലയിൽ വയ്ക്കുക സമ്പത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും ദേവതയാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി ആലും ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വീടുകളിൽ വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എപ്പോഴും ദേവി ഇരിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വയ്ക്കുവാനായി ശ്രമിക്കുക ഉഗ്രരൂപങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഭൈരവ ദേവൻ അതുകൊണ്ടുതന്നെ വീടിനകത്ത് പൂജാമുറികളിൽ ഭൈരവ ആരാധന നടത്തുവാനായി പാടുള്ളതല്ല ഭൈരവ ആരാധന വീടിന് പുറത്താകാം ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.