രാത്രിയിൽ ഒറ്റത്തവണ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കു വൃദ്ധനും ശേഷി നൽകും !!

പ്രധാനമായി തന്നെ ഉദ്ധാരണ കുറവിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചു കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകളിൽ അഥവാ കാപ്പിലറി എന്ന് പറയും ചെറിയൊരു രക്തക്കുഴലുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലോക്കുകളാണ് എല്ലാവർക്കും ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർഡിയാക്ക് സബന്ധം ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അറിയുക എന്നാൽ വളരെയധികം മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള രക്ത കുഴലുകളിൽ.

   

രീതിയിലുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ എല്ലാം ഉണ്ടാവുകയും വളരെ ലൈംഗിക ഭാഗത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക നിയമങ്ങളിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള രക്തയോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ രക്തപ്രവാഹം എല്ലാം നടക്കാതിരിക്കുന്ന ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദാരണ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് ഡയബറ്റിസ് മെലേറ്റസ് പ്രമേഹരോഗം ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്ധാരണ കുറവ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

പോരാത്തതിന് കൊളസ്ട്രോൾ തൊഴിലാളികൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ചെറിയ ബ്ലോക്കുകൾ വരുന്നു അതുപോലെതന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള രക്ത ഓട്ടം കുറയുന്ന ഉദ്ധാരണ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും രക്തഅമിതമായിട്ട് തന്നെ യൂറിക് ആസിഡ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഉദ്ധാരണ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് അതുപോലെ.

തന്നെ മാനസികമായ സമ്മർദ്ദം ആൻഡ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാരണങ്ങളായിട്ടാണ് മാനസികമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകാറുള്ളത് നമ്മുടെ ജോലിമായി സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഫൈനാൻസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഓഫീസിൽ തലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/dLfQCU2luec