വീട്ടിൽ ഈ 5 മൃഗങ്ങൾ വന്ന് കയറിയാൽ, കോടീശ്വരയോഗം സമ്പത്ത് കുതിച്ചുയരും

വാസ്തുശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചും നിമിത്ത ശാസ്ത്രത്തിലും ലക്ഷണശാസ്ത്രത്തിലും ഒരേ പോലെ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചില മൃഗങ്ങളുടെയും ചില ജീവികളുടെയും വീടുകളിലേക്കുള്ള വരുമ്പോൾ അവ കൊണ്ടു വരുന്ന സൗഭാഗ്യ നിർഭാഗ്യങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത് ചില ജീവികളിൽ വീട്ടുകളിൽ വന്ന കയറുന്നത് സ്വമേധയാ വന്ന കയറുന്നത് നല്ലകാലം ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും വരാനായി പോകുന്നതിനെ സൂചനയായിട്ടാണ്.

   

ഇത്തരത്തിൽ ചില ജീവികൾ വീടുകളിൽ വന്നു കയറുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ മറ്റു ചില ജീവികൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ വന്നു കയറിയാൽ നാശം അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടകാല സമയം വന്നു കയറാനായി പോകുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയായിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ഏതെല്ലാം ജീവികളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സൗഭാഗ്യങ്ങളുമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ.

നിർഭാഗ്യങ്ങളുമായിട്ടും എല്ലാം കടന്നുവരുന്നത് നിർഭാഗ്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്താണ് ഉടനടി തന്നെ പ്രതിവിധി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം ജീവികളാണ് എന്തെല്ലാമാണ് അതിനുള്ള ഫലങ്ങൾ ഓരോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ജീവി എന്ന് പറയുന്നത് നായ ആണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നായ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൈരവ ദേവന്റെ വാഹനമാണ് നായിയെ പരിപാലിക്കുന്നതും നായിക ആഹാരം നൽകുന്നതും.

എല്ലാം വളരെയധികം പുണ്യപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് നായെ വീടുകളിൽ വളർത്തുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ കാര്യമായിട്ടാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു കറുത്ത നായ വീടുകളിൽ വളരുകയാണ് എങ്കിൽ ദുഷ്ട ശക്തികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കാൻ ആയിട്ട് ദുഷ്ട ശക്തികളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ആയി സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം എന്നാൽ ഒരു നായ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു വന്നു കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.