ഇവിടെ ഊണ് മേശ ഇടു സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും കുതിച്ച് ഉയരും വാസ്തു ചതിക്കില്ല

അന്നും ദൈവമാണ് ഓരോ അരിമണിയിലും അത് കഴിക്കേണ്ട ആളുടെ പേര് മുൻകൂട്ടി തന്നെ നിശ്ചയിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം ആഹാരം എല്ലാം തന്നെ അന്നപൂർണേശ്വരിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ചിലർക്ക് വെച്ചുണ്ടാക്കിയാലും ചിലർക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥ പോലും വരുന്നത് ജോലികളുടെ തിരക്കുകൾക്കൊണ്ടും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അടുക്കള എതിർത്തോള്ളം.

   

പുണ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമായി മാറുന്നുവോ അതുപോലെതന്നെ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന സ്ഥലവും വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് തന്നെയാകുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ ദോഷങ്ങൾ വന്നുചേരാതെ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം വന്നുചേരും എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ച തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ വാസ്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ളത് ആകുന്നു വാസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീടുകളിൽ വന്നുചേരുന്നത്.

പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം ആകുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇനി ഇനി ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീടുകളിൽ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുതന്നെയാകുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ വീടിനും ഉയർച നൽകുമെന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ച തന്നെയാകുന്നു ആദ്യത്തേത് വെളിച്ചമാകുന്നു.

നല്ലതുപോലെ വെളിച്ചം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം വെളിച്ചം പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള എനർജിയെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒന്നുതന്നെയാകുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആഹാരം എല്ലാം കഴിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.