ഇത് ചെയ്യൂ ശത്രു ദോഷം കൊണ്ട് വലയുന്നവർ, മഷിയിൽ തെളിയും ശത്രു ആരാണെന്ന്

എടുത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തിരുമേനി ശത്രു ദോഷം കൊണ്ട് വലഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഒരു രീതിയിലും മുന്നോട്ടുപോകാനായി കഴിയുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒന്ന് ഉയരാമെന്ന് കരുതിയാൽ പല ആളുകളുടെയും ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന പല രീതിയിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ രീതിയിലുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകൾ എല്ലാം തന്നെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശത്രു ഒരു രീതിയിലും മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്.

   

ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ത് തന്നെ ചെയ്തിട്ടും ആ ശത്രുവിന്റെ ആ ഒരു ശല്യം ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നില്ല ഇതാണ് ഇതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരം എന്ത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിന് പരിഹാരം ആകും ഇനി ചിലർക്കാണ് എന്നുണ്ടെങ്കില് ഈ ശത്രു ആരാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെ അറിയുന്നില്ല വളരെയധികം കഷ്ടമാണ് കാര്യങ്ങൾക്കും വഴിമുടക്കും തടസ്സങ്ങളും ഏതിൽ ചെന്ന് തൊട്ടാലും അതിൽ എല്ലാം വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വരികയും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ.

കാണാനായി കഴിയുന്നില്ല ആരാണ് ശത്രു കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ശത്രുവാണോ മിത്രം ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്നും തന്നെ അറിയാനായി കഴിയുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ശത്രുദോഷം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള 100% ഫലം ഒരു കർമ്മവും ഒപ്പം തന്നെ ശത്രു ആരാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ തെളിയുന്ന.

മാർഗ്ഗവുമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ പറയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് തെളിയും ആരാണ് നിങ്ങളുടെ ശത്രു എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ശത്രുപണി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ആളുകളാകും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളോ സുഹൃത്തുക്കളോ എല്ലാം തന്നെ ആകാം അങ്ങനെ ആരാണ് നമ്മുടെ ശത്രു എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഒപ്പം ആ ശത്രുവിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള ശല്യങ്ങളും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.