പണം വരാൻ ഉപ്പ് ജാറിൽ ഇവ രണ്ടും മറച്ച് വെക്കുക കടം പൂർണ്ണമായും തീരും

സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങളിൽ നേരിടാത്തവരായി ആരുമായി തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല പറയാം ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നതാകുന്നു കാരണം ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ മറ്റൊരു പേര് ചാഞ്ചലാ എന്നാകുന്നു ഒരിടത്തും അധികം നേരം നിധിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പ്രതീകമായിട്ടുള്ള പണം അധികം സമയം ഒരു വ്യക്തിയുടെ.

   

കൈകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ പണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ എടുത്തു വയ്ക്കുന്ന ശുഭകരം അല്ല പണം എപ്പോഴും ഇവളിൽ നിന്നും ഒഴുകി പോകുന്നതാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൈകളിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ കൈകളിലേക്ക് എപ്പോഴും കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ ചിലവാക്കും ആ പണം ഇരട്ടിയായി തന്നെ തിരിച്ചു വരുവാനായി രവിയുടെ കടാക്ഷം കൂടി ഉണ്ടായാൽ മതിയാവുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ എങ്കിൽ കടം സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള.

ക്ലേശങ്ങൾ പരിഹാസങ്ങൾ ഓണം കൈകളിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ വരുന്നതാകുന്നു അല്ലാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം മാറാത്ത അവസ്ഥയാണ് വന്നുചേരുക ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥ വരാതിരിക്കുവാനായി അഥവാ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ പരാമർശിക്കുന്ന.

ഈ ലളിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായി നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം വന്ന് ചേരാവുന്നതാകുന്നു കൈകളിൽ പണം നിൽക്കാത്ത പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തേത് ദൃഷ്ടി ദോഷം മറ്റൊരാളുടെ അസൂയകൊണ്ട് നമ്മളിൽ വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം വന്നുചേരുന്നത് കൊണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകൾ സംജാതമാകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തീർച്ചതന്നെയാകുന്നു കൂടാതെ വാസ്തു ദോഷകരമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.