പല്ലിയെ സന്ധ്യക്ക് വിളക്ക് വെക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടാൽ, ഇതാണ്‌ ഫലം, കണ്ടില്ലെന്ന് വയ്ക്കല്ലേ

ജീവിതത്തിൽ വരാനായി പോകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും മുൻകൂട്ടി തന്നെ അറിയാനായി സാധിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് പല്ലികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദിന അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഗൗളിശാസ്ത്രം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വരുന്ന പല്ലിയെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാനായി പാടുള്ളതല്ല പല്ലിയെ നമ്മൾ കൊല്ലാനായി പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പുരാണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലതും.

   

ചീത്തയും രണ്ടു നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി ലക്ഷണമായി നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന നൽകുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് പല്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീടുകളിൽ പല്ലി ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും വളരെ നല്ലതാണ് പല്ലി ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന വീടുകൾ സൂക്ഷിക്കണം തരത്തിലുള്ള ദുഷ്ട ശക്തികൾ കേന്ദ്രമായിരിക്കും ആ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും പല്ലുകൾ ഉള്ളത് നല്ലതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പല്ലി വളരെ.

കൃത്യമായിട്ട് മുൻകൂട്ടി അതിനുമുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലതും ചീത്തയും കാണിച്ചു തരും എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് വീടുകളിൽ പല്ലിയെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ദോഷമാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത് ദോഷമല്ല എന്നാൽ കാണുന്ന സാഹചര്യം ഏത് അവസ്ഥ എല്ലാം തന്നെ അതിൽ ബാധകമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആളുകൾക്കുള്ള.

ഒരു സംശയം തന്നെയാണ് സന്ധ്യയ്ക്ക് നിലവിളക്ക് കൊടുത്ത സമയങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന സമയങ്ങളിൽ പല്ലി ചിലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫലം നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് പല്ല് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പൂജാമുറികളിൽ ഒരു പല്ല് നിത്യേന ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.