വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പച്ചക്കർപ്പൂരം വെക്കുക, സമ്പത്ത് ധനം വന്നു നിറയും കടങ്ങൾ തീരും

എനിക്ക് ഏറ്റവും വളരെയധികം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ചോദ്യം എന്നു പറയുന്നത് പലതരത്തിലും ജോലി ചെയ്യുന്നു കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കുന്നു പണം കൈകളിൽ വരുന്നു പക്ഷേ വെള്ളം പോലെ തീർന്നു പോകുന്നു എന്താണ് തിരുമേനി ചെയ്യേണ്ടത് കമന്റ് ബോക്സിലും കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കാലങ്ങളിലും ആയിട്ട് വന്ന മെസ്സേജുകൾ എല്ലാം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

   

ധനം നിൽക്കുന്നില്ല എത്ര വലിയ വന്നാലും എത്രത്തോളം കൂടുതലായി തന്നെ വന്നാലും എത്രത്തോളം കുറവ് വന്നാലും വരുന്ന പണം മുഴുവനായി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം പറഞ്ഞു മൊത്തം തന്നെ ചെലവായി പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു രൂപ അധികം ലഭിച്ചാൽ അത് സേവ് ചെയ്യാൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ എവിടുന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എല്ലാം അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്ന് അത് ചിലവായി പോകുന്നു.

എന്താ ചെയ്തിട്ടും സമ്പാദ്യശീലം ഉണ്ടാക്കാനോ എങ്കിൽ പണം സേവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒന്നും തന്നെ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു ഇതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരം ഇതിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പൊടി കൈകൾ ഉണ്ടോ ഇതായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ നേരിട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളിലായി അപ്പോൾ പല ആളുകളോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം വളരെയധികം ഡീറ്റൈൽ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച്.

പറയാൻ വരവിൽ കൂടുതലായി ചെലവ് വരുന്നു പണം ഒഴുകി തീരുന്നു കൈകൾ വെളുത്തു കൊണ്ട് ഇല്ലാതാകുന്ന ഇങ്ങനെ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീടുകളിൽ ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു കർമ്മം ചെയ്തു വയ്ക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള നമ്മളെ തേടി വരുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.