ഇതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കു ഷുഗർ പെട്ടന്ന് കൂടിയാൽ പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ടതില്ല

എന്റെ ഒപിയിൽ വരുന്ന പ്രമേഹരോഗികളുടെ പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് അവരുടെ എച്ച്പി ഐ സി ടെസ്റ്റ് ഇത് മൂന്നുമാസത്തെ ആവറേജ് ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് എല്ലാ മാസവും ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏഴുമാസത്തിൽ താഴെ കൊണ്ടെത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വളരെയധികം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓ പിയിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസ് വെറും വയറ്റിൽ ഉള്ള ഷുഗർ ഭക്ഷണത്തിനു ശേഷമുള്ള ഷുഗർ ഇതു മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്ന ഈ മൂന്നു മാസത്തെ ഷുഗറും പേഷ്യൻസും ടെസ്റ്റ് പോലും ചെയ്യാറില്ല.

   

അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ശരിക്കുള്ള ഷുഗറിന്റെ അവസ്ഥ നമ്മൾ അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്മുടെ മൂന്നു മാസത്തെ അവഗ് എന്നുള്ളത് നോക്കി അതിനെ ഏഴ് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് ഏഴ് ശതമാനത്തിൽ താഴെ കൊണ്ടുവന്നതിനു ശേഷം നിർബാധിക്കുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള അവയവങ്ങൾ ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് കണ്ണ് KINEY ഞരബ് എല്ലാവർഷവും നമ്മൾ സ്ഥിരമായി തന്നെ ചെക്ക്.

ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തോളും നിങ്ങൾ ഫോളോ അപ്പിന് മാത്രം ചെന്നാൽ മതി കാരണം ഏഴ് ശതമാനത്തിൽ താഴെ വന്നതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫോളോ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓർഗൻസ് എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഷുഗർ ബാധിക്കുന്ന അവയവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ഇതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നതിനുശേഷം.

നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് കുറവാണ് പക്ഷേ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നതിനു മുമ്പേ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിനുശേഷം മൂന്നാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എച്ച് ബി വൺ സി ഏഴ് ശതമാനത്തിൽ താഴെയെത്തി ഷുഗർ ബാധിക്കുന്ന അവയവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സ്ഥിരമായി തന്നെ റൂട്ടിനായി ചെക്കപ്പ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം എല്ലാം മൂന്നുമാസവും ഇത് എവറേജ് ടെസ്റ്റ് ഷുഗർ ഒരേ ലെവലിൽ എപ്പോഴും നിൽക്കുകയില്ല എന്റെ ഷുഗർ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആറുമാസത്തിനുശേഷം അതേപോലെതന്നെ നിൽക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് പേഷ്യൻസ് ഓഫ് പീഡിയിൽ വരും അവരെ ഷുഗർ 10 ആയിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.https://youtu.be/q2PgQNdR0u0