വീട്ടിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൂവും പ്രസാദവും ഇങ്ങനെ വെക്കൂ, സമ്പത്ത് വന്ന് നിറയും

എല്ലാവരും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്ന സമയങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ തിരുമേനി നമുക്ക് പ്രസാദം നൽകുന്നതാണ് നമ്മൾ വഴിപാടുകൾ നടത്തിയാലും ഇല്ല എങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രസാദം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പുഷ്പാഞ്ജലി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക പൂജകൾ എല്ലാം നടത്തുകയാണ് എങ്കിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രസാദം ലഭിക്കുന്നതാണ് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രസാദം.

   

വഴിപാട് നടത്തിയ ഇല്ലായെങ്കിലുമൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രസാദം പൂവ് മറ്റുതരത്തിലുള്ള ദ്രവ്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് ഇതു വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്ലാ പല ആളുകളും സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വളരെയധികം.

വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രസാദം ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വളരെയധികം ദോന്തോഷകരമായി ഇന്ന് ചേരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുഷ്പാഞ്ജലി യുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വഴിപാട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പൂജയുടെ ഫലം കൂടി ഇല്ലാതെയാകും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആളുകളും വീടുകളിൽ പല ആളുകൾ വീട്ടിൽ പ്രസാദം കൊണ്ടുവന്ന്.

സൂക്ഷിക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രസാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കുങ്കുമം കളഭം ചന്ദനം പ്രസാദം ഭസ്മം ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രസാദങ്ങൾ ലഭിക്കാറുണ്ട് ആണെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വീടുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മേശയുടെ പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടിവി സ്റ്റാൻഡിന്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളിൽ ആയിട്ട് അത്തരത്തിൽ അതു കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കുന്ന പതിവാണ്

.സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത് ഇത് വളരെയധികം തെറ്റാണ് എവിടെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് പ്രസാദം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് അതിനുമുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തി എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രസാദം വാങ്ങേണ്ടത് അവിടെ മുതലേ തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് തോന്നുന്നത് അതായത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പല ആളുകളും ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ തന്നെ പ്രസാദം വാങ്ങി പിന്നീടാണ് തൊഴുതുമെന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.