സമ്പത്തും പണവും കുതിച്ചുയരും വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു കണ്ണാടി വെച്ചാൽ

വാസ്തുപരുമായി വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് കണ്ണാടി എന്ന് പറയുന്നത് അഷ്ടമംഗല വസ്തുക്കളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് കണ്ണാടി എന്ന് പറയുന്നത് മഹാലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കാനായി വീടുകളിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു കണ്ണാടി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ആ കണ്ണാടി വയ്ക്കാൻ ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനവും ഉണ്ട് താനും എല്ലാവർക്കും പലപ്പോഴും പറ്റുന്ന ഒരു തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ണാടി സ്ഥാനം തെറ്റിവയ്ക്കുക.

   

എന്നുള്ളതാണ് കണ്ണാടി ഒരു വീടുകളിൽ സ്ഥാനം തെറ്റി വാസ്തു ദോഷം സംഭവിച്ച ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ വീട്ടിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കും ഇനി വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള അപകടങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കായിട്ട് വിജയത്തിനായിട്ട് കൃത്യമായി സ്ഥാനത്തുതന്നെ കണ്ണാടി സ്ഥാപിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ.

പറയാനായി പോകുന്നത് വീടിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് വാസ്തുപരമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ണാടി വയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് കണ്ണാടിയുടെ സ്ഥാനം എന്താണ് എങ്ങോട്ടാണ് ദർശനം കണ്ണാടി വയ്ക്കേണ്ടത് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു വീടായി കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായും കണ്ണാടി ഉണ്ടാകണം ആ കണ്ണാടിയുടെ സാന്നിധ്യം മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരുന്നു.

എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വീടുകളിൽ കണ്ണാടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എപ്പോഴും ഒറ്റ സംഖ്യ വേണം കണ്ണാടിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കൂടുതൽ കണ്ണാടി വയ്ക്കുന്നതിന് തെറ്റില്ല പക്ഷേ എപ്പോഴും വളരെയധികം ഒറ്റസംഖ്യ വേണം അതായത് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളിൽ വേണം കണ്ണാടി വയ്ക്കുവാൻ ആയിട്ട് രണ്ടു കണ്ണാടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വയ്ക്കുവാൻ ആയി പാടുള്ളതല്ല ഇപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള കണ്ണാടികൾ നമ്മൾ മുഖം നോക്കാനായി വച്ചിരിക്കുന്ന വാൽക്കണ്ണാടി ആയിരിക്കാം ഇതിന് കുറച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.