ജീവിതം രക്ഷപ്പെട്ടു കറിവേപ്പ് ഇവിടെ നട്ടാൽ, മഹാഭാഗ്യം തേടി വരും കോടീശ്വര യോഗം

സാധാരണ ആയിട്ട് വീടുകളിൽ ചില ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ വിവിധ തരത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങൾ നട്ടുവളർത്തുന്നത് ആകുന്നു വിധത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ എന്നിവയെല്ലാം നമ്മൾ നട്ടുവളർത്തുന്നു പണ്ട് ധാരാളമായി സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങൾ.

   

നമ്മൾ നട്ടുവളർത്തി പരിപാലിച്ചുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം എന്നാൽ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല കാര്യങ്ങൾ പല ആളുകളും ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വീടുകൾ വയ്ക്കുന്നവരും അതുകൊണ്ടുതന്നെ സലപരിമിതി ഇന്ന് ഏവർക്കും വന്നുചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് രണ്ടുകാലത്ത്.

പല ആളുകളും വീടിന്റെ അതിർത്തിയിൽ നട്ടുവലർത്തി കൊണ്ടിരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും സസ്യങ്ങളും ഇന്ന് വീടിനോട് ചേർന്ന് ആകുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങളും വീടിനും വീട്ടുകാർക്കും വൻ ചേരുന്നു എന്നുള്ള തന്നെയാണ് വാസ്തവം.

വീട്ടാവശ്യത്തിന് മാത്രമായിരുന്നാലും ചില തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങൾ വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്ന ഒരു സസ്യം തന്നെയാണ് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില വീടുകളിൽ നാട്ടു വളർത്തുബോൾ

. എത്തുമ്പോൾ ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തന്നെയാകുന്നു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് കറിവേപ്പില എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ ഒരു മരം തന്നെയാകുന്നു സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ആയിരം മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണിത്.

വെരിൽ നിന്നും മുളച്ചു വരുന്ന ഒരു ചെടി തന്നെയാണ് ഇത് പിന്നെ തൈകൾ നട്ടുവളർത്തുന്നു എന്നുള്ളതും ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാകുന്നു ജലവും സൂര്യപ്രകാശവും ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നല്ലതുപോലെ തന്നെ വളരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കറിവേപ്പില ഒരു പ്രത്യേകത ഇല തൊലി വേര് എന്നീ ഔഷധ യോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ്.

എന്നതും കറിവേപ്പില ഒരു പ്രത്യേകതയായി തന്നെ നമുക്ക് കരുതാം ഇതിന്റെ ഇലകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ കറികളിൽ രുചി കൂട്ടുന്നതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഒഴിച്ചുകൂട്ടുവാനായി കഴിയാത്ത വസ്തുക്കളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് കറിവേപ്പില സാധാരണയായി.

വീടുകളിൽ അതുകൊണ്ടുതന്നെ നാട്ടു വളർത്തുന്നതിനു ആഗ്രഹിക്കുകയും ഒരു സസ്യം തന്നെയാണ് കറിവേപ്പില എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.