ശരീരം കാൽസ്യം കുറഞ്ഞാൽ കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതാ

സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാൽത്സ്യം കുറഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാമാണ് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിനിക്കിൽ കൂടിയുള്ള ആളുകൾ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ പറയും രാത്രി ഉറക്കമില്ല പിച്ചും പേയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മരിച്ചുപോയ ആളുകളെ.

   

കാണുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനസികാ വി ഭ്രാന്തിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്യുകയാണ് എന്നും പറയും ഉറങ്ങാതെ ഇരിക്കുകയാണ് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ശബ്ദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവരും പറയുകയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട്.

അവയർനെസ്സ് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ മാനസിക പരമായി സൈക്കോളജിക്കൽ പരമായും ആ രീതിയിൽ പോകുമെന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയി തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാൽസ്യം കുറയുമ്പോൾ.

ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യാഘാതമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കംപ്ലൈന്റ്സ് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണം സഹിതം ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാൽസ്യം കുറഞ്ഞാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ എന്തെല്ലാമാണ് ഇതെങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഇതിനെ ഓവർ കം നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാനായി പോകുന്നത് കാൽസ്യം കുറഞ്ഞാൽ എങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആകുമ്പോൾ എല്ല് ഒടിയാനായി സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പറയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.