വീണ്ടും വരാത്ത രീതിയിൽ എത്ര പഴകിയ കഫക്കെട്ടും മാറും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം ആസ്മ രോഗത്തിന്റെ വിവിധതരത്തിലുള്ള ഗ്രേഡുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ശ്വാസ കോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ ആത്മ എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുമ്പുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

   

രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ആസ്മയുണ്ട് ഹൃദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആസ്മയ്ക്ക് നമ്മൾ കാർഡിയാക്ക് ആസ്മ എന്നും സൂക്ഷിച്ചു സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ആസ്മയും ബ്രോക്കൈയിൽ ആസ്മ എന്നും പറയും ശ്വാസകോശസംബന്ധമായ ആസ്മയിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഗ്രേഡുകൾ ഉണ്ട് തരത്തിലുള്ള സബ് ടൈപ്പുകൾ ഉണ്ട്.

ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ എനിക്ക് ആസ്മയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ആത്മ മാറി പക്ഷേ എന്റെ ആത്മാവ് മാറുന്നില്ല എന്ന് പല ആളുകളും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്.

ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ശ്വാസമുട്ടുന്നതിനുള്ള കാരണം ശ്വാസകോശം നാളികളുടെ മാത്രമല്ല സാധാരണ ആസ്മ ഒന്ന് ചുരുങ്ങി അതുകഴിഞ്ഞ് വികസിക്കും ഇതാണ് 80 ശതമാനം ആസ്മും സംഭവിക്കുന്നത് അക്യൂട്ട് അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ചുരുങ്ങും പിന്നീട് അതൊന്നും.

വികസിക്കും ചേച്ചി ആ ശ്വാസം മുട്ടൽ രോഗികളിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുകാണും ഇത് കുറച്ചു ദൂരം നടക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ആളുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വിഷമിച്ചിട്ടായിരിക്കും വലിക്കുന്നത്.

ഒരു ചെറിയ സബ് ടൈപ്പാണ് ഇതിനെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ നടത്തുന്ന ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലുള്ള അച്ഛനും പറയുന്ന പേരാണ് പൾമുനറി ഡിസീസ് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.