ബീ.ജം കുറഞ്ഞു പോവാനും പുരുഷ.ബീ.ജം വെള്ളം പോലെ നേർത്തു പോവുന്നതും കാരണം ഇതാണ്

ഇല്ലാത്ത ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പുരുഷൻ പുരുഷ വന്ധ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വലിയൊരു ധാരണ കുറച്ചുകാലം ആയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത്.

   

ബീജം അണുക്കളുടെ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചലന ശക്തിയുടെ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെതന്നെ മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള ഡിസ്കോ സിറ്റി ചലനശേഷി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വരുമ്പോഴാണ് മിക്ക ആളുകളിലും വന്ധ്യത പോലെ കേസുകളിലും പുരുഷന്മാരെ.

സംബന്ധിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം അനുഭവപ്പെടുന്നതിന് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് പുരുഷ വന്യതയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ചു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് മുമ്പ് കാലത്ത് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളില്ലാത്ത ഒരു കണ്ടീഷനിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.

മുമ്പ് വൈഫിനായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് എന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും കുട്ടികളില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീകളെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി 20 ശതമാനം ആണ് പുരുഷന്മാർക്ക്.

കുട്ടികളില്ലാത്ത ഒരു കണ്ടീഷനിൽ 20% പുരുഷന്മാർക്കും ബാക്കിയുള്ള ശതമാനം ബാക്കിയുള്ള 55% സ്ത്രീകൾക്കും പിന്നെ രണ്ടുപേരുടെയും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ എന്റെ ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്ന കേസുകളിൽ വരുന്ന മിക്കതും ഒരു 85% ത്തോളം.

ഒരു കൗണ്ടിന്റെ ഇഷ്യു ആയിട്ടായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നവരാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് OP യിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പിസിഒഡി സ്ത്രീകളിൽ ആണെങ്കിലുംഅല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.