ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സ്‌ട്രോക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് രക്ത കുഴലുകളിൽ കൊളസ്‌ട്രോൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്

നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും രക്തം എത്തിക്കുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ രക്തം കോശങ്ങളിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് രക്തക്കുഴലുകൾ കൂലികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഹാർട്ടറ്റാക്ക്.

   

അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് എന്നിവയെല്ലാം വരാനുള്ള കാരണം ഈ രക്തക്കുഴലുകളുടെ ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞുവരുന്നതാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ആരോഗ്യം കുറയാനുള്ള കാരണം ഹൃദയത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടറ്റാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ.

വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഭക്ഷണങ്ങളിലും ഡയറ്റിലും ഉൾപ്പെടുത്താൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അവയവങ്ങളിലേക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ നടന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവയവം തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം.

നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുപോലെതന്നെയാണ് സ്ട്രോക്കിനെ കേസുകളിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ശരിയായ രീതിയിൽ നടന്നില്ലെങ്കിൽ രക്തകുഴലുകളിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് പക്ഷേ നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം.

കൂടുതൽ തന്നെയാണ് തന്നെ അവിടുത്തെ കോശങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചുപോയി നമുക്ക് ഒരു മറവി രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ ഹാർട്ടിന്റെ കേസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കോനോനറി ആർട്ടറി ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും കൊറോണറി.

ഡിപ്പോസിറ്റ് എല്ലാം വരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാർട്ടറ്റാക്ക് പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയസ്തംഭനം പോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം തന്നെ വരുന്നതാണ് എന്തെല്ലാമാണ് ഈ ബ്ലോക്കുകൾ വരാനുള്ള കാരണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.