രക്തകുഴലിന് ബ്ലോക്ക് വന്ന് കുഴലിന്റെ ആരോഗ്യം നശിക്കുമ്പോഴാണ് ഹാർട്ടറ്റാക്ക്,സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്

രക്ത കുഴലുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തിക്കുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ കോശങ്ങൾക്കെല്ലാം രക്തം സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകൾ ഈ രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

   

ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സ്റ്റോക്ക് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വരാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവയുടെ ആരോഗ്യം ഇങ്ങനെ കുറയാനുള്ള കാരണം ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും രക്തക്കുഴലുകളിൽ ബ്ലോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ.

വരാതിരിക്കാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഡയറ്റിൽ എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതു നോക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അവയവങ്ങളിലേക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ നടന്നില്ലെങ്കിൽ അവയവം തന്നെ നശിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൂടുതലായി തന്നെ കാണാറുണ്ട്.

ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്ട്രോക്കിന്റെ കേസുകളിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ രീതിയിൽ നടന്നില്ല എങ്കിൽ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ബ്ലോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ രക്തക്കുഴലുകളിൽ സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കോശങ്ങൾ അവിടത്തെ നശിച്ചു പോകാം.

അതുപോലെതന്നെ മറവിരോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഹാർട്ടിന്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൽ ബ്ലഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഉണ്ട് ഇതിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് വരികയാണ് എങ്കിൽ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാർട്ടറ്റാക്ക് പോലുള്ള.

അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയസ്തംഭനം പോലെയുള്ള അവസ്തകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വരാറുണ്ട് ഇനി എന്തെല്ലാമാണ് കാരണങ്ങൾ എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ഈ ബ്ലോക്കുകൾ വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.