അറിഞ്ഞ് നട്ടാൽ ഭാഗ്യം ഈ ഭഗത്ത് വന്നാൽ മരണ ദുഖം ഫലം

നാം ഏവരിലും ഈശ്വര ചൈതന്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതേപോലെതന്നെ സകല ജീവികളിലും സസ്യങ്ങളിലും ഈശ്വര്യ ഇതിനുമുണ്ടാകുന്നു ഇവയിൽ എന്നാൽ ഏറ്റക്കുറിച്ചല്ലുകളെല്ലാം.

   

അവയുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അവയുടെ കർമ്മഫലം കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്നത് ആകുന്നു പുതുതായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും.

ഒരു സസ്യങ്ങൾ വീടിനും വീട്ടുകാർക്കും ഗുണമോ ദോഷമോ എന്നറിയാതെയാണ് പലരും വീടുകളിൽ ഇത് നടുന്നത് വസ്തു ഊർജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പറയുന്ന ശാസ്ത്രം തന്നെയാകുന്നു പ്രധാനമായും പഞ്ചഭൂതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഇവയുടെ സന്തുലിനാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് വാസ്തുവിൽ എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ വീടുകളിൽ കടപ്ലാവ് വയ്ക്കുവാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക്.

ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം കടൽ കടന്നുവന്ന കടച്ചക്ക തെക്കു കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലും സമുദ്രങ്ങളിലെ ദ്വീപുകളിലും സർവ്വസാധാരണമായി കാണപ്പെടുന്ന വൃക്ഷമാണ് കട പ്ലാവ് ഈ വർഷം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പാൽ നിറത്തിലുള്ള കറ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പായ വീടുകളിൽ വയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.

ആദ്യമായി തന്നെ പേരിന് പിന്നിലുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വിദേശത്ത് നിന്നും വന്ന വൃക്ഷം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ശീമപ്ലാവ് എന്ന് പറയുന്നത്.

എന്നാൽ അതിരു എന്നാണ് അർത്ഥം കടൽ കടന്നുവന്ന ചക്ക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ കടൽ ചക്ക എന്നും വിളിക്കുന്നു പിന്നീട് ഇതിന് മാറ്റമെന്ന് കട ചക്ക എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് കടൽ കടന്നുവന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണ്.

എന്ന് അഥവാ മരമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പൊതുവേയുള്ള വിശ്വാസം ഈ മരം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ കടം കയറും എന്നുള്ളതാണ് ഗൃഹനാഥനെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നഷ്ടം കൂടാതെ വരവിൽ കഴിവിഞ്ഞ ചെലവ് എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ മരം വെക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമാണ് എങ്കിൽ ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.

തന്നെയാകുന്നു അതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് അതായത് സമീപത്തു നിന്നും എത്ര അധികം നീക്കം സാധിക്കുമോകുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.