പണം കുമിഞ്ഞു കുടും, ഉന്നതിയിലെത്തും ആർക്കും അറിയാത്ത അലമാരയിൽ ഈ കാര്യം ചെയ്യു

സാമ്പത്തികം ആയിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുവാനും ജീവിതവിജയം നേടുവാനും പണത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാനും വീടുകളിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമാണിത് ഇത് ഒരു തവണ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ വന്നു നിറയുകയും നമുക്ക് പണത്തിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുകയും ഇല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം ആനന്ദം ഉള്ളതും സന്തോഷം ഉള്ളതും ആകുന്നു.

   

നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതെല്ലാം നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുവാനായി ഈ ഒരു കർമ്മത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധ്യമാകും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും ഒരു മൂന്ന് പിടി പച്ചരി എടുക്കുക അല്പം പച്ചരി എടുത്ത് അതിനുശേഷം ഒരു ചെറിയ കുപ്പിയിൽ വൃത്തിയുള്ള കുപ്പി ആയിരിക്കണം നല്ല ഒരു കുപ്പി തന്നെ എടുക്കുക കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ശുദ്ധിയോട് കൂടി എടുത്തതായിരിക്കണം ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്.

വളരെയധികം വൃത്തിയോടുകൂടി വേണം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുവാൻ ശരീര ശുദ്ധിയെല്ലാം വരുത്തിയതിനു മാത്രമേ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതിനകൂടങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെതന്നെ അതിരാവിലെ ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ആറുമണി ഏഴുമണി സമയത്ത് ചെയ്യുക അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉചിതം കുളിച്ച് ശുദ്ധിയോട് കൂടി പൂജ മുറികളിൽ കയറിക്കൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് പിടി പച്ചരി തന്നെ ആകണം ഒരിക്കലും പുഴുക്കല്ലരി ആകരുത്.

ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല അതിനു ശേഷം ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് ഊണ് പിടി പച്ചരി എടുത്തിടുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെതന്നെ മൂന്ന് തുളസി ഇലയും ആ കുപ്പിയിലേക്ക് എടുത്തിടുക ആ സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കളിൽ ധന വർദ്ധനവിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്ത ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ മാത്രമാണ് ആലോചിക്കാൻ പാടുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ചെയ്തതിനുശേഷം മൂന്നും മുല്ലപ്പൂക്കൾ കൂടി ഈകുപ്പികളിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.