എത്ര വെളുത്ത മുടിയും ഇനി കറുപ്പിച്ച് എടുക്കാം

വെളുത്ത മുടി കറുപ്പിക്കുന്ന അതിനായി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ധാരാളം പ്രൊഡക്ടുകൾ വിപണിയിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള ഹെയർ ഡൈകളും ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും കെമിക്കലുകൾ നിറഞ്ഞതാണ്. ഇത് നമുക്ക് കേശ സംബന്ധമായ മറ്റ് അനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ വരുത്താൻ ഇടയാക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹെയർ ഡൈ കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമൂലം മുടികൊഴിച്ചിലിനും അതുപോലെ മുടിയുടെ ഉള്ളു കുറയുന്നതിനും കാരണമാകും.

എന്നാൽ അതിനൊക്കെ പരിഹാരമായി തന്നെ പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഹെയർ ഡൈ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. യാതൊരുവിധ പാർശ്വഫലങ്ങളും ഉണ്ടാകില്ല എന്നതാണ് ഇതിൻറെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രത്യേകത.

You can also get better results than using chemical hair dyes. Now you should watch this video completely to see how to make hair dye in a natural way. But today’s video gives you ways to make a hair dye in a natural way. We can make it very easily at home. The best part is that there are no side effects.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *