ജീവിതത്തിൽ വെരിക്കോസ്‌വൈൻ വരാതിരിക്കാൻ കാലിൽ ഈ ചെടിയുടെ ഇല മസ്സാജ് ചെയ്താൽ മതി

ചില ആളുകളുടെ കാലുകളിൽ എല്ലാം നമുക്ക് കാണാനായി സാധിക്കും ഇങ്ങനെ വെയിൻസ് ഇങനെ തടിച്ചു വീർത്തു എല്ലോം നിൽക്കുന്നത് ഒരു അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വെരിക്കോസ് വെയിൻ മൂലം എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതെങ്ങനെ തടയാം ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്.

   

ചില ആളുകളുടെ കാലുകളിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ കാണാറുണ്ട് ഞരമ്പുകളെല്ലാം വീർത്തിയിരിക്കുക ആസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് മാറി വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് മാറാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷണിയാണ് നമ്മൾ വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയാറുള്ളത് ആ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്നും വെയിൻസ് സിരകളുടെ ബലം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുകയും അതിനകത്ത് അശുദ്ധ രക്തം നിറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്.

വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എങ്കിൽപോലും നമ്മുടെ കാലുകളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടാറുള്ളത് ഇതുതന്നെ നമ്മൾ കൂടുതലായി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കോൺസ്റ്റാനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എല്ലാം നമുക്കിതെല്ലാം തന്നെ വളരെ കൂടുതലായി തന്നെ കാണാറുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കാലുകളാണ്.

നമ്മുടെ മുകൾ ഭാഗത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാരം താങ്ങി നിർത്താനുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ കാലുകൾ ഭാരം മുഴുവൻ താങ്ങി നിർത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കാലുകളിലുള്ള സിരകൾ അ കാലുകളിലേക്കുള്ള വെയിൽസ് ബലക്ഷയും എല്ലാം സംഭവിക്കുകയും രക്തയോട്ടം കുറയുകയും തിരിച്ച റിവേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരുകയും ആ ഭാഗം ബൾക്ക് ചെയ്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.