ഷുഗർ ഒരിക്കലും വരില്ല ലിം.ഗത്തിന്റെ ഉദ്ധാ.രണം കൂടും ഉലുവ ഈ രീതിയിൽ കഴിച്ചാൽ

നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹമാണ് സൗന്ദര്യം ഒന്നു വർധിപ്പിക്കണം ആരോഗ്യം ഒന്ന് വർധിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ തടി ഒന്നു കുറയ്ക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ കാണുന്നില്ല ഇതിനെല്ലാം വളരെ സഹായകരമായ ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണ് ഉലുവ എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് കഴിക്കാം എന്നുള്ളത് എല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരേസമയം ഭക്ഷ്യവസ്തു ആയിട്ടും മെഡിസിൻ ആയിട്ടും.

   

കഴിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവ തന്നെയാണ് ഉലുവ ഉലുവ ചെടിയിൽ നിന്നാണ് ഉലുവ ശേഖരിക്കുന്നത് ആയുർവേദത്തിൽ ഉലുവയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പക്ഷേ ഭക്ഷ്യവസ്തു ആയിട്ടും മെഡിസിൻ ആയിട്ടും എല്ലാം പറയുന്നതിന്റെ ആയുർവേദത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായി കഴിയുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷ്യ യോഗ്യമാക്കുന്നത് ഉലുവ എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിനു ഗുണങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാനാവുന്നതാണ്.

പ്രധാനമായിട്ടും ഉലുവ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് ആരോഗ്യകപരമായിട്ട് വയറിനു വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ കാണും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഉലുവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വയറിനു വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് വയറിന് വരുന്ന പുണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഉലുവ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഉലുവ വറുത്തു പൊടിച്ചിട്ടാണ് എങ്കിലും.

അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കറികളിലൂടെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അമിതമായിട്ട് നെഞ്ചിരിച്ചിൽ ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ദഹനക്കേട് ഉള്ള ആളുകളാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഭക്ഷണത്തിൽ പൊടിച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന മോരിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.