മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം മൂന്നിൽ ഒന്ന് തൊടൂ!

ഇന്ന് തൊടുകുറി ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കുറച്ചു കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് പല ആളുകൾക്കും ഉപകാരമായി ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇത് ശരിയായി വന്നു എന്നുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ വീണ്ടും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മറ്റൊരു തൊടുപുതിശാസ്ത്രം.

   

കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാനായി സാധിക്കും തൊടുകുറി ഫലങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് പുഷ്പങ്ങൾ അതായത് ആദ്യത്തെ പറയുന്നത് ചുവന്ന ചെമ്പരത്തിയാണ് രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള ചെമ്പരത്തിയാണ് മൂന്നാമത്തേതിൽ പറയുന്നത് വെള്ളം നിറത്തിലുള്ള ചെമ്പരത്തിയാണ് ഇതിന് മൂന്നു വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നിറങ്ങളിലുള്ള പൂജയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായി കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ പുഷ്പങ്ങൾ ആണ്.

ഞാൻ ഇവിടെ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ചുവന്ന ചെമ്പരത്തി മഞ്ഞ ചെമ്പരത്തി വെള്ള ചെമ്പരത്തി നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് മാറിമാറി നോക്കുക നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് നോക്കുക ഇനി ഒരു നിമിഷം നോക്കിയതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ രണ്ട് കണ്ണുകളും അടച്ച ഒരു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നടന്നു കിട്ടണം എന്ന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടു കൊണ്ട് നടക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാവുന്നതാണ് ഈയൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചല്ലോ എങ്ങനെ വിചാരിക്കണം.

എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യം എല്ലാം നേടിയെടുക്കുന്നത് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ സന്തോഷവും നിങ്ങൾ ഇത് എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത് ഇടണമെന്ന് നിങ്ങൾ നേടിയിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ കൂടി തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ആയിട്ട് അത് നേരിടുന്നതായിട്ട് എല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ സങ്കൽപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ നേരത്തെ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനും വല്ലാതെ തന്നെ ആകർഷിച്ച നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ തന്നെ.

ഇഷ്ടപ്പെട്ട മൂന്നിലൊരു ചിത്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ചുവന്ന ചെമ്പരത്തി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞ ചെമ്പരത്തിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ള ചെമ്പരത്തി തെരഞ്ഞെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പറയുന്നത് ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പറയുന്നു ഞാൻ ഇതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ മൂന്നിലൊന്ന് ചെമ്പരത്തി തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.