കുതിക്കുന്നവരും തളരുന്നവരും സമ്പൂർണ്ണ പുതുവർഷഫലം !!

കൊല്ലവർഷം ഒരു 1199 ചിങ്ങം ഒന്നാം തീയതി അതായത് 2023 ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിനേഴാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച പകൽ ഒരു മണി 32 മിനിറ്റാണ് ചിങ്ങം ശക്രമം മകം ഞാറ്റുവേലയിൽ സൂര്യന്റെ നക്ഷത്ര സഞ്ചാരം തുടങ്ങുന്നു മകം നക്ഷത്രത്തിൽ ആണ് കൊല്ലം നക്ഷത്രത്തിന് ആരംഭം ഈ വർഷം ശനിക്ക് രാശി പകർച്ചയില്ല ശനി കുംഭം രാശിയിൽ തന്നെ തുടരും മേടം രാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വ്യാഴം 1299 മേടം 18ന് അതായത് 2024 ഒന്നിന് ഇടവം രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു.

   

അതുപോലെതന്നെ ഈ രാഹു ഈ വർഷം രാശി മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി ഒരു 1999 തുലാം പതിമൂന്നിന് രാഹു മേടത്തിൽ നിന്നും മീനത്തിലേക്ക് ഏതു തുലാമിൽ നിന്ന് കന്നിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ചൊവ്വ വർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ചിങ്ങം നിന്നും കന്നിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഫലത്തിന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അശ്വതി മുതലേ രേവതി വരെയുള്ള നക്ഷത്ര ജാതകരുടെ ഫലം പരിശോധിച്ചതിൽ.

ചില ജാതകർക്ക് വളരെയധികം നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നത് നമുക്ക് ആ നക്ഷത്ര ജാതകരെ കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ അറിയാം എല്ലാം നക്ഷത്ര ജാതകരുടെയും 1199 ഫലകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇവിടെ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ് അശ്വതി നക്ഷത്രം ഈ വർഷം പൂർണ ദോഷ സമ്മിശ്രഫലം ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് വന്നുചേരാനായി പോകുന്നത് ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം കുറയുന്ന സമയം നല്ല രീതിയിലും അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് പോകും.

എല്ലാ രീതിയിലും നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് പോകും ഈ നക്ഷത്രം അടുത്ത നക്ഷത്രം ഭരണിയാണ് ജന്മനക്ഷത്രാധിപനായ ശുക്രൻ്റെ വക്ര കൂടുതല് ഈ വർഷം തുടങ്ങുന്നു ആദിവാസങ്ങളിൽ ചില ഉത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സങ്കടങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാകും എങ്കിലും ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം നേട്ടങ്ങളുടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.