മൂത്രം തുമ്മിയാലോ ചുമച്ചാലോ അറിയാതെ പോവുന്ന അവസ്ഥ മാറാൻ

ഞാനിന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനി നിയന്ത്രണം ആയിട്ടുള്ള മൂത്ര ബ്ലോക്ക് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് സ്ത്രീകളിൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് urine incontinence എന്നുള്ളത് ഏകദേശം 40% സ്ത്രീകളിൽ ജീവിതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഒരു വേസ് സ്ത്രീകൾക്ക് പുറത്തേക്ക് പറയാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണിത്.

   

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശാരീരികമായിട്ട് മാത്രമല്ല മാനസികമായിട്ടും സ്ത്രീകളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് urinary incontinence കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും സ്‌ട്രെസ് incontinence, urge incontinence രണ്ടുംകൂടി ചേർന്നുവരുന്ന mixed incontinence, overflow incontinence അതുപോലെതന്നെ വളരെയധികം rare ആയിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത് എന്താണ് സ്‌ട്രെസ് urinary incontinence ചില സ്ത്രീകൾ പറയാറുണ്ട് കുനിയുമ്പോൾ തുമ്മുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചുമക്കുമ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ മൂത്രം അറിയാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതാണ് സ്‌ട്രെസ് incontinence എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്.

നമ്മുടെ എടുപ്പ് എല്ലിന് താഴെയുള്ള പേശി ആണ് മൂത്രനാളിക്കും മൂത്ര എല്ലാം തന്നെ ബലം നൽകുന്നത് ഇതിനെ പെൽവിക് ഫോർ മസിലുകൾ എന്നാണ് പറയുക ഇവയുടെ ബല കുറവാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പേശികൾക്ക് ബലക്കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നത് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രസവം അതുപോലെതന്നെ ശരീരഭാരം ഉയർന്ന കുഞ്ഞിന് പ്രസവിക്കുക അതുപോലെതന്നെ ഒരുപാട് എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രസവം ഇതെല്ലാം.

തന്നെ ഈ പേശികൾക്ക് കുറവ് ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെതന്നെ യൂട്രസ് റിമൂവ് ചെയ്തതിലും മസം മുറം എന്നവരിലും ഹോർമോണിന്റെ അഭാവം മൂലം ഈ പേശികൾക്ക് ബല കുറവ് സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത് ഏരിയ ലക്ഷണങ്ങൾ അതായത് ചില തരത്തിലുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ പെൽവിക് ഫോർ മസിലുകൾ എന്നാണ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഈപേശികൾക്ക് ബലം നേടാൻ കഴിയും അതുപോലെതന്നെ ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.