ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ കറ്റാർവാഴ വച്ച് നോക്കു, സൗഭാഗ്യം തേടി എത്തും !!!

നമ്മൾ ഏവരിലും തുല്യമായി തന്നെ ഈശ്വര്യം ചൈതന്യം നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതാകുന്നു എന്നാൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈശ്വരാ അധീനത്തിന് ഏറ്റകുറച്ചിൽ സംഭവിക്കുന്നതാകുന്നു സമ്മാനമായ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റിലും വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഊർജ്ജങ്ങളാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള് വ്യത്യാസങ്ങൾ എല്ലാം വന്നുചേരുന്നതാകുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് എല്ലാം വലിച്ചുവാരി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മുറിയിൽ ഒരു വ്യക്തി അല്പം നേരം ഇരുന്നാൽ.

   

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വ്യത്യാസം വന്നുചേരുന്നതാകുന്നു കൂടുതലായും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം എന്നാൽ ആകെ ചിന്തിച്ച് എന്താണ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഒരു വ്യക്തിയെല്ലാം വൃത്തിയായി തന്നെ ഒതുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന മുറിയിൽ വരുമ്പോൾ വ്യക്തിയുടെ ചിന്തകളിൽ ക്ലാരിറ്റി അഥവാ വ്യക്തത എല്ലാം കൈവരിക്കാൻ ആയി കഴിയുന്നതും ആകുന്നു.

ഇത് എല്ലാവരും നമ്മളിൽ അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി നമുക്ക് ചുറ്റിലുമുള്ള ഊർജ്ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വാസ്തുമനുസരിച്ച് വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ വാസ്തുപരമായി തന്നെ ചില പ്രാധാന്യമുള്ള ചെടിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം.

ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് വീടുകളിൽ ഈ സസ്യം നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നുചേരുവാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം വാസ്തുപരമായി തന്നെ പൊതുപത്താല മുള്ളുള്ള സസ്യങ്ങൾ വീടിന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നത് വളരെയധികം ദോഷകരമായി കരുതുന്നു എന്നാൽ കറ്റാർവാഴയ്ക്ക് കറ്റാർവാഴ വാസ്തു അനുസരിച്ച് വളരെയധികം ശുഭകരമായിട്ടുള്ള സസ്യങ്ങളിൽ ഒന്നു തന്നെയാകുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഭിക്കുന്ന ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.