ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും നിങ്ങളുടെ വീട് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ? എന്ന്

വാസ്തു അനുസരിച്ച് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു ഇടമാണ് നമ്മുടെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്ല യഥാക്രമം അല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പലതരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങളും നാശങ്ങളും എല്ലാം വന്നു ഭവിക്കുന്നതാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വാസ്തു ദോഷം അല്ലെങ്കിൽ വാസ്തുപരമായി തന്നെ വീടിന്റെ ഘടന ശരിയെല്ലാം വീട്ടിൽ ദോഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നത്.

   

ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീടിന് നമുക്ക് അനുകൂലമാണോ നമുക്ക് പ്രതികൂലമാണ് നമുക്ക് വളരെ ദോഷകരമായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് സ്വയം തന്നെ നോക്കി തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതൻ വാസ്തു പണ്ഡിതനെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് തന്നെ ഇതിനെ നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ വീട് അനുകൂലമായിട്ടാണോ പ്രതികൂലമായിട്ടാണോ എന്നുള്ളത്.

നമുക്ക് ഗുണമാണ് ദോഷമാണോ നമുക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ യഥാവിധിയിലല്ല എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ വീടിന് ദോഷമുണ്ട് യഥാവിധിയിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെയധികം നല്ല ഫലങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിൽക്കുന്ന എന്നുള്ളതാണ്.

അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായി തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ കിണറാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിണർ ഉള്ളവരാണ് വീടുകളിൽ ജലസ്രോതസ്സ് ഉള്ളവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അതിന് സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ജലം എന്ന് പറയുന്നത് ജലം വീടിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഒഴുക്കി കളയുന്നത്ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.