വീടുകളിൽ ഫോട്ടോ വെച്ച് ആരാധിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ദൈവങ്ങൾ !!!

സനാതന വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അനേകം ദേവി ദേവതകളിൽ കുറിച്ച് കർമരംഗത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് ആകുന്നു മേഘം ദേവി ദേവതകൾ പല ഭാവങ്ങളിലാണ് ഉള്ളത് ചിലർ സൗമ്യഭാഗത്തിലും ചില ഉഗ്ര രൂപത്തിലും ഉള്ളതാകുന്നു ചില ആളുകളുടെ ഇഷ്ടാനുസൃതങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് തങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ദേവതകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായി സാധിക്കുന്നതാകുന്നു ആളുകൾക്ക് ശക്തിയുടെ പ്രതീകമായിട്ടുള്ള ഉഗ്രരൂപണി ആയിട്ടുള്ള കാളി ദേവിക ഭൈരവ ദേവനെയോ അല്ലെങ്കിൽ നരസിംഹ സ്വാമിയെ ആണ്.

   

പ്രത്യേകമായി ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നാൽ ചില ആളുകൾക്ക് സൗമ്യ ഭാവത്തിലുള്ള ലക്ഷ്മി ദേവി അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന പരമശിവന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാകുന്നു എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇഷ്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു വീട്ടിൽ അനേകം അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഓരോരുത്തർക്കും വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ തന്നെയാകുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള ദേവതകൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ്.

അനിയനും ദേവി ദേവന്മാർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഇഷ്ട താൽപര്യമാക്കാൻ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് യോജിച്ച ദേവതകളെ ഇഷ്ട ദേവതകളായി തന്നെ കണക്കാക്കി ജീവിക്കാനായി അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിക്കുവാനായി സാധിക്കുന്ന സാധിക്കുന്ന എന്നാൽ വീടുകളിൽ ചില തരത്തിലുള്ള ദേവതകളെ ആരാധിക്കുവാനായി പാടുള്ളതല്ല അവരെല്ലാമാണ് ഈ ദേവതകൾ എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.

ഭൈരവ ദേവൻ സ്നാതന ധർമ്മ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ജൈന ദൈവത്തിലും ബുദ്ധമതത്തിലും ദേവത തന്നെയാണ് ഭൈരദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൈരവ പരമശിവന്റെ ഉഗ്രരൂപണി ആയിട്ടുള്ള അവതാരം തന്നെയാകുന്നു ഭൈരവ ദേവനെ ദണ്ഡപാണി എന്നും വിളിക്കുന്നതാണ് അറിയുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ദണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പാപികളെ ശിക്ഷിക്കുന്നു.

എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഭഗവാന്റെ ഭാഗമാണ് നായ ഭൈരവൻ അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഭയാനകമായ രൂപം എന്ന് അർത്ഥം എന്നാൽ ഭഗവാൻ നീല രംബരെയും എപ്പോഴും ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആകുന്നു ഭൈരവ ദേവനെ 64 ഉഗ്രരൂപങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒന്നും തന്നെ വീടുകളിൽ ആരാധിക്കുവാനായി പാടുള്ളതല്ല ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.