ഹൃദയമിടിപ്പിലെ താള വ്യതിയാനം സൂക്ഷിക്കുക, ചിലപ്പോൾ ഈ രോഗങ്ങളുടെ തുടക്ക ലക്ഷണം ആകാം!

ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വെറുതെ താണത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആണ് എന്താണ് അരിറ്റിമ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹൃദയത്തിലെ താളക്രമത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ നോർമലായി തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ താളക്രമം ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ വ്യത്യാസം സാധാരണയായിട്ട് അനുഭവപ്പെടാം ഒരാൾ എണീറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ.

   

ഓടുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിന്റെ താളം വർധിക്കാം ഉറങ്ങുന്ന സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഹാർട്ട്‌ റേറ്റ് നല്ലത് പോലെ കുറയാനായി തുടങ്ങും സാധാരണ 60 യും നൂറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള വാലുവിൽ നിൽക്കും സാധാരണ നിലയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം മടിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹൃദയം തെറ്റായ രീതിയിലാണ് അടിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് അറിയാനായി കഴിയും അരിറ്റിയ ഇന്നുള്ളത്.

ഇത് സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്നത് മിടിപ്പ് കൂടുന്നതായിട്ട് കുറവായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായി സാധിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഹാർട്ട് റേറ്റ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കൂടുന്നതും കുറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് തന്നെ കൂടിയും കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളെല്ലാം കാണാറുണ്ട് കൂടിവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ സാധാരണ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ കുഴപ്പങ്ങൾ ധാരാളമായി തന്നെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം.

ചിലപ്പോൾ വളരെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ബോധം പോകും കാർഡിയാക്ക് അറസ്റ്റ് വരുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളും നമുക്ക് ധാരാളമായി തന്നെയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് കുഴപ്പമില്ലാത്ത അസുഖങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്നത് ഹൃദയ എഡിറ്റ് പ്രോബ്ലംസിനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി അതിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ എല്ലാം വരുത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ അമിതമായി അടിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ കൂടുതലായി ഹൃദയം അടിക്കുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ട് ലോവർ ആയിട്ട് ചെമ്പർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.