ഇവർ രക്ഷപെടാൻ പോകുന്നു,ശുക്രൻ ഉദിക്കുന്നു – ഈ 9 നാളുകാരുടെ തലവര തെളിയുന്നു, ഭാഗ്യവാന്മാർ

ഇന്നത്തെ ഒരു പൗർണമി ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് തന്നെ മഹാഭാഗ്യം ആയിട്ട് തന്നെ കരുതുന്നു മഹാ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ചില വാർത്തകൾ ചില വർത്തമാനങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഈ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് സംഭവം മറ്റൊന്നുമല്ല ഏകദേശം 9 പത്തോളം നക്ഷത്രക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള സമയം മാറ്റമാണ് വരാനായി പോകുന്നത് ഈ ഒരു കർക്കിടകം അവസാനത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്ന സമയത്ത്.

   

കർക്കിടകമാസം കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന പത്തു നാളുകാർക്ക് രാജയോഗസമയം ആയിട്ടുള്ള ശുക്രൻ ഉദിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള സകല രീതിയിലുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങളും ആയി ശരങ്ങളും സകല രീതിയിലുള്ള നേട്ടങ്ങളും എല്ലാം പയ്യനായി സാധിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്ന് ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഏതെല്ലാമാണ് ആ നക്ഷത്രക്കാർ കർക്കിടകം കഴിയുന്നതോടുകൂടി.

അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ശുക്രൻ ഉദിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് നാളുകാർ ആരാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് പൗർണമി ആയിരുന്നു പൗർണമി സന്ധ്യാ പൂജയിൽ പ്രാർത്ഥനയിലും ഏതാണ്ട് കമന്റുകൾ എല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് കുറിച്ചെടുക്കാനായി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും കമന്റുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഏറെ വൈകിട്ട് വന്ന കമന്റുകൾ എനിക്ക് കുറിച്ചെടുക്കാനായി സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഏതാണ്ട് 90% ത്തോളം കുറിച്ചെടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.

എല്ലാം തന്നെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വരാം ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അശ്വതി നക്ഷത്രമാണ് അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്പം മോശമായ സമയത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആയിരുന്നു കർക്കിടകം എല്ലാം തന്നെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ മോശപ്പെട്ട സമയമെല്ലാം മാറും കർക്കിടകം കഴിയുകയോടുകൂടി ആഘോഷസമയം എല്ലാം മാറി കർക്കിടകത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ആഴ്ചയിൽ അല്പം ശ്രദ്ധിക്കണം അശ്വതിക്കാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.