വലിയ ദോഷം, വീട്ടിൽ വെക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ ഫോട്ടോകൾ! ഉടനെ മാറ്റുക

നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ വീടുകളിലും പൂജാമുറി പൂജ മുറിയില്ലെങ്കിലും വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന ഒരിടം എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാകും ആ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്നും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദേവി ദേവന്മാരുടെ എല്ലാം ചിത്രങ്ങൾ മനോഹരമായ എന്നെ വയ്ക്കാറുണ്ട് അതിനു മുമ്പിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ദിവസവും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എല്ലാം തന്നെ സന്ധ്യയ്ക്ക് നമ്മൾ വിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത.

   

ഒരു സന്തോഷവും സമാധാനവും എല്ലാം തന്നെ തോന്നുന്നതാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ പൂജ മുറിയിൽ വയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ അത് വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളതാണോ പാടില്ലാത്തതാണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് അതായത് പൂജാമുറിയിൽ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ ചിത്രങ്ങൾ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഗുണത്തേക്കാൾ.

കൂടുതൽ ദോഷം കൊണ്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപക്ഷേ ഗുണത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ദോഷമാകാനുള്ള കാരണം ചിത്രങ്ങൾ വെച്ച് ആരാധിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കലും പൂജാമുറിയിൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ആ ചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാഗണപതി ഭഗവാന്റെ ചിത്രമാണ് മഹാഗണപതി ഭഗവാന്റെ ചിത്രം എപ്പോഴും രണ്ട് ഭാവങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാനായി സാധിക്കും.

ഇതിലൊന്നും ഭഗവാന്റെ തുമ്പിക്കൈ ഇടത്തോട്ട് ഉള്ളതും ഭഗവാന്റെ തുമ്പിക്കൈ വലത്തോട്ട് ഉള്ളതും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഗണപതിയുടെ ചിത്രത്തിൽ തുമ്പിക്കൈ വലത്തോട്ടാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലാതെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇനി ഇടത്തോട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഉള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ ഉള്ളത് എങ്കിൽ അതി സിദ്ധി വിനായക ഭാവത്തിലുള്ള മഹാഗണപതി ഭഗവാന്റെ ചിത്രമാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും വീട്ടിൽ വിളക്ക് വെച്ച് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.