സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും 11 തവണ ജപിച്ചാൽ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങും

ഈ ലോകം ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഊർജ്ജത്താൽ നില കൊള്ളുന്നു ഓരോ വസ്തുവിലും അതുകൊണ്ടുതന്നെ സൗന്ദര്യം നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതുമാണ് ഏവരിലും സൗന്ദര്യം നിറയുന്നു എന്നാൽ പലപ്പോഴും പലരും ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്തതിന് ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നവരാകുന്നു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ സൗന്ദര്യത്തിൽ അളവുകോൽ മാറുന്നത് തന്നെയാകുന്നു.

   

നല്ല രീതിയിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുകയും നിത്യവും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് നന്മകൾ ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ സൗന്ദര്യം മുഖത്ത് വിടരുന്നതാകുന്നു നമ്മൾ സന്തോഷകരമായി തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം സൗന്ദര്യമായി തന്നെ കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിത്യവും സൗന്ദര്യം വർധിക്കാനായി ജനിക്കേണ്ട മന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വേദ മന്ത്രം വേദങ്ങളിൽ സൗന്ദര്യം.

എന്ന വാക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യത്തോടെ പറയുന്നതാകുന്നു എല്ലാം തരത്തിലുള്ള ചരാചരങ്ങളിലും ഉള്ള വാക്ക് തന്നെയാണ് സൗന്ദര്യം എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള സൗന്ദര്യം ഏവരിലും നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും വ്യത്യസ്ത തന്നെയാകുന്നു വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങളുണ്ട് ഇവ ജീപിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സൗന്ദര്യം വർദ്ധിക്കും എന്ന് തന്നെ പറയാം.

മുഖ സൗന്ദര്യം മാത്രമല്ല മനസ്സിന്റെ സൗന്ദര്യവും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാനായി സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും വന്നുചേരുന്ന ആകുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ മന്ത്രം ജീപിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യം മാത്രമല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.