നിങ്ങളുടെ ലിം.ഗം കൊടിമരം പോലെ നിൽക്കും ദിവസം ഒരു തവണ ഈ പഴം കഴിച്ചാൽ

ലിംഗത്തിന്റെ വലിപ്പം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറഞ്ഞുപോകുന്നത് പ്രായമാകുമ്പോൾ ലിംഗം ചുരുങ്ങി പോകാറുണ്ടോ ഒരാൾക്ക് രീതിയിൽ ലൈംഗികമായ ബന്ധം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ലിംഗത്തിന് എത്ര വലുപ്പമാണ് വേണ്ടത് അതിന് വണ്ണം കുറഞ്ഞു പോകുന്നു അതുപോലെതന്നെ സ്ഖലനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അളവ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഭാര്യക്ക് ഗർഭിണി ആകുമോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തവരാണ് എങ്കിൽ ഭയങ്കര മഴയുണ്ടാകുന്ന പേടി.

   

അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പലപ്പോഴും ഉദ്ധാരണക്കുറവ് ഇതെന്താണ് എന്നുള്ളത് പോലും ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഉദ്ധാരണ കുറവ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരു തവണ പോലും ഇന്റർ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും കൂട്ടുകാരോട് എനിക്ക് നാലു തവണ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എട്ടും ഒമ്പതും തവണ എല്ലാം ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്.

എന്ന് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് സംശയമാണ് അവർക്ക് ഉദ്ധാരണ കുറവുണ്ടോ എന്ന് അതുപോലെതന്നെ സീക്രസ്കലനം അതും എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും അറിയില്ല ഒരാളെ സെക്സ്ൽ ആയ ഇന്റർ കോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ത്രീയുടെ യോനിക്കുള്ളിൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ബീജം നിക്ഷേപിക്കാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അതിനുമുമ്പ് തന്നെ സ്കലനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ 24 മണിക്കൂറിൽ ഒരു തവണ മാത്രം.

ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും സാധ്യമാകണമെന്നില്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എല്ലായിപ്പോഴും നമുക്ക് സീക്രസ്കലനം അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ധാരണക്കുറവ് നമുക്ക് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല പലപ്പോഴും മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി വരാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.