നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടും നമ്മുടെ കഠിനാധ്വാനങ്ങളും എല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒന്നും ഉയർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ ഒന്ന് തല ഉയർത്തി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജീവിതം മാർഗം നമ്മൾ ഒന്ന് സന്തോഷമായി ജീവിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും എല്ലാം നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ്.

   

ദുർമന്ത്രവാദം കൂടോത്രം ക്ഷുദ്ര പ്രവർത്തികൾ എന്തെല്ലാം പറയുന്നത് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുകയും കളയണം നമ്മളെ അടിമകളാക്കണം നമ്മളെ കഴിവ് കെട്ടവരാക്കണം നമ്മളെല്ലാ കാലവും ജീരണിച്ച് നശിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നവരാക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ചിന്തയാണ് ഈയൊരു കാര്യത്തിന് പിന്നിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ നേരിട്ട് നിന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് തോൽപ്പിക്കാനായി സാധിക്കാത്തവരാണ്.

ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഈ ദുർമന്ത്രവാദം ക്ഷുദ്ര പ്രവർത്തി എല്ലാം എന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വലിയ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരും അതായത് നമ്മൾ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നു സംഭവിച്ചാൽ ആ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ്.

അതെല്ലാം തന്നെ തകർന്നു വീഴുന്നത് കാണാം ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ഷുദ്ര പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൂടോത്രം ചെയ്യുന്നവർക്ക് സമയത്തിന് ശേഷം ഒരു മന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ആയാലും ഇതെല്ലാം തന്നെ തിരിച്ചടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്നാലും നമ്മുടെ ജീവിതം നശിച്ചിട്ട് പിന്നീട് കുറേക്കാലം കഴിഞ്ഞത് തിരിച്ചടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഗുണം അതുകൊണ്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഗുണവുമില്ല നമുക്ക് അത് തിരിച്ച് അടിക്കും എന്ന് അറിയാൻ പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.